Politică de confidențialitate

Ultima actualizare: IUN 2018

I. Informații generale


SC PAVING IMPEX SRL., cu sediul în Sos. Brăilei nr.2, Buzău, jud.Buzău. vă mulțumește și apreciază vizita dumneavoastră pe acest site și interesul dumneavoastră față de serviciile noastre.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi deoarece dorim să vă simțiți în siguranță vizitând site-ul nostru. Vizitând acest site, semnificați acceptarea acestei Politici de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu Politica noastră de confidențialitate, puteți alege să nu continuați să vizitați alte pagini ale acestui site web.

Vă rugăm să rețineți că SC PAVING IMPEX SRL. poate modifica/actualiza politica de confidențialitate a acestui site!

Această politică descrie modul în care SC PAVING IMPEX SRL. colectează, utilizează și dezvăluie informații cu privire la accesul și utilizarea serviciului de către dvs. prin site-ul nostru https://www.pavingimpex.ro. Vă încurajăm să citiți această Politică de confidențialitate în întregime, astfel încât să fiți pe deplin informat.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate


Categoriile de date cu caracter personal prelucrate vor depinde de contextul interacțiunii și relației dumneavoastră cu SC PAVING IMPEX SRL sau cu Site-ul web ca subiect al datelor. SC PAVING IMPEX SRL. prelucrează, prin urmare, următoarele categorii de date cu caracter personal:

   A. Pentru persoanele fizice care accesează site-ul web sau utilizează funcții din cadrul site-ului (de exemplu, livrarea buletinului informativ):
        - date de identificare: prenume, nume;
        - informații de contact: adresă de domiciliu, adresă de e-mail.

   B. Dacă solicitați oferte de preț pentru orice produs oferit de noi prin intermediul site-ului:
        - date de identificare: prenume, nume;
        - informații de contact: județ, localitate, adresă de e-mail, număr de telefon.

   C. Pentru a desfășura anumite activități în funcție de subiectul activității și pentru a presta servicii în condiții de cea mai înaltă calitate și pentru a îndeplini cerințele legale aferente, SC PAVING IMPEX SRL. colectează următoarele categorii de date cu caracter personal de la clienții săi (persoane fizice):
        - date de identificare: prenume, nume - în baza legislației fiscale;
        - date de contact: adresă de domiciliu - în baza legislației fiscale;
        - informații de contact: număr de telefon, adresă de e-mail - numai în baza consimțământului;
        - detalii bancare: cont IBAN - numai în baza consimțământului;
        - alte date personale: semnături, imagini video înregistrate de sistemul de securitate fizică al țintei – în conformitate cu legislația aplicabilă privind interesele legitime ale operatorului și protecția țintelor, proprietăților, valorilor și persoanelor. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor va avea loc numai cu acordul tutorelui legal sau al reprezentantului legal al minorului.

   D. La prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților pentru angajare, pentru potențialii parteneri de cooperare, parteneri contractuali și furnizori de servicii, pentru a ne îndeplini obligațiile legale:
      d.1. Pentru candidații la angajare:
        - date de identificare: prenume, nume ;
        - date de contact: adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de domiciliu;
        - alte date personale: post/funcție, oraș, CV (care poate să includă, în plus față de cele menționate anterior, detalii privind experiența și formarea profesională), eventual o caracterizare de la ultimul loc de muncă.
      d.2. Pentru partenerii contractuali (persoane juridice) - următoarele date cu caracter personal prezentanților legali (împuterniciților,delegaților) acestora:
        - date de identificare: prenume, nume;
        - date de contact: adresă de domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail;
        - numere de identificare națională: codul numeric personal, serie și număr carte de identificare / buletin;
        - alte date personale: semnătura, funcția, calitatea, imagini video înregistrate de sistemul de securitate fizică al unității.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării


Scopurile :
Datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate menționate în capitolul II sunt prelucrate de PAVING IMPEX în următoarele scopuri :

   A. pentru atingerea obiectivelor de bază: vânzarea produselor și furnizarea de servicii;
   B. alte scopuri:
        - Trimiterea ofertelor de preț în conformitate cu solicitările și buletinele informative primite pe baza consimțământului potențialilor clienți și colaboratori.
        - Rambursarea sumei echivalente cu garanția.
        - Încheierea de contracte de vânzare-cumpărare/ prestări servicii cu parteneri comerciali.
        - Îndeplinirea unor obligații legale ale SC PAVING IMPEX SRL privind raportarea către autoritățile publice.

Temeiuri:

   A. Temeiuri legale:
        - Etapele și ulterior, încheierea și executarea contractului.
        - Este necesar consimțământul explicit al persoanei vizate pentru anumite scopuri de prelucrare.
        - Interesele legitime urmărite de operator sau de un terț (cu excepția cazurilor în care prevalează interesul sau dreptul fundamental al persoanei vizate).
        - Respectă obligațiile legale ale operatorului sau persoanei autorizate.

   B. Temeiuri juridice:
        - Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal).
        - Legea nr. 207/2015 (Codul de procedură fiscală).
        - OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.
        - Legea nr. 333/2003 (privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor), republicată în 2014.
        - HG 301/2012, actualizată în 2015, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003.
        - Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele


Ca principiu, SC PAVING IMPEX SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SC PAVING IMPEX SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC PAVING IMPEX SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC PAVING IMPEX SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal


Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC PAVING IMPEX SR] poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SC PAVING IMPEX SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

VI. Transferul datelor cu caracter personal


SC PAVING IMPEX SRL nu transferă datele dumneavoastră cu caracter personal în țări terțe sau în afara Spațiului Economic European

VII. Drepturile de care beneficiați


În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în această politică de confidențialitate, fiecare persoană vizată are următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

    - dreptul de acces: au dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate și la informații privind mijloacele de prelucrare
    - dreptul la rectificare: presupune corectarea de către operator a datelor personale incorecte sau incomplete
    - dreptul la opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării
    - dreptul de ștergere: conferă persoanei vizate dreptul de a solicita ștergerea datelor stocate atunci când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate, atunci când persoana vizată își retrage consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, atunci când persoana vizată apreciază că datele au fost prelucrate ilegal ori pentru respectarea unei obligații legale
    - dreptul la restricționarea prelucrării: persoana vizată poate obține restricția de procesare a datelor sale cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu atunci când consideră că prelucrarea este ilegală sau contestă acuratețea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite companiei să verifice această acuratețe
    - dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizată are dreptul să primească datele cu caracter personal pe care le-a furnizat firmei, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să solicite transmiterea acestor date unui alt operator de date
    - dreptul de a depune o plângere în instanță: atunci când persoana vizată apreciază că drepturile sale au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta prevederile Regulamentului european

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor efectuată de SC PAVING IMPEX SRL în cadrul unei relații de afaceri cu dumneavoastră încalcă orice drept stipulat în reglementările europene, puteți trimite o cerere scrisă (cu data și semnătura) prin poștă operatorului la sediul central din municipiul Buzau, Sos Brailei nr. 2, județul Buzau, sau o puteți trimite responsabilului cu protecția datelor la adresa de e-mail protectiadatelor@pavingimpex.ro.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul General Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, telefon 0318.059.211, adresă de e-mail anspdcp@dataprotection.ro

În orice caz, SC PAVING IMPEX SRL respectă drepturile dumneavoastră și prevederile Regulamentului (UE) Nr. 679/2016.